בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מקורות ודפי עזר
סדר זרעים
מסכת ברכות
יום ראשון 05/01/2020 ברכות דף ב berachot002_braitot.pdf
יום חמישי 09/01/2020 ברכות דף ו מעלת התפילה בבית הכנסת
תרשים לאחורי בית הכנסת
יום שבת 11/01/2020 ברכות דף ח מעלת התפילה בבית הכנסת
יום שלישי 14/01/2020 ברכות דף יא שיטת רב פפא בש"ס
יום שבת 18/01/2020 ברכות דף טו נטילת ידים לתפילה
יום חמישי 30/01/2020 ברכות דף כז דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד
יום ראשון 02/02/2020 ברכות דף ל תפילת הדרך
שכח יעלה ויבא בליל שני של ר"ח
יום שני 03/02/2020 ברכות דף לא בנות ישראל החמירו על עצמן
דעת רבינו יונה על הוספות בתפילה בלחש
זכר לחורבן
יום שלישי 04/02/2020 ברכות דף לב כהן שהרג האם עולה לדוכן
יום רביעי 05/02/2020 ברכות דף לג ברכה שאינה צריכה (רמב"ם)
טעמי המצות (רמב"ם ורמב"ן)
יום חמישי 06/02/2020 ברכות דף לד תפילה על פני השדה
כוונה בתפילה
יום ששי 07/02/2020 ברכות דף לה מה היא ברכה?
יום ראשון 09/02/2020 ברכות דף לז חביצה
יום ששי 14/02/2020 ברכות דף מב מתי היא סוף הסעודה?
יום שני 17/02/2020 ברכות דף מה זימון נשים
יום רביעי 19/02/2020 ברכות דף מז berachot047_Terumat_Maaser.pdf
יום שלישי 25/02/2020 ברכות דף נג מים אחרונים
יום ראשון 01/03/2020 ברכות דף נח תמונות מכלול הכוכבים
יום שני 02/03/2020 ברכות דף נט berachot059_Planets.pdf
סדר מועד
מסכת שבת
יום שני 09/03/2020 שבת דף ג shabbat003_Shtaim_Arba_Chart.pdf
יום רביעי 11/03/2020 שבת דף ה תמונות לפרק א'
יום שבת 14/03/2020 שבת דף ח תרשים לזרק כוורת
יום חמישי 19/03/2020 שבת דף יג מנין י"ח הלכות (טבלא)
יום ששי 20/03/2020 שבת דף יד תרשים לאכילת טומאה
יום שבת 21/03/2020 שבת דף טו תרשים וחישוב מדות החלה
יום ראשון 29/03/2020 שבת דף כג חובת נר חנוכה (אשה, אורח ברכת הראייה) ואיסור של לא תסור
shabbat023_Birkat_Haroeh.pdf
יום שלישי 31/03/2020 שבת דף כה מה היא עונש כרת?
מהות, סבה וברכה לנרות שבת
יום רביעי 01/04/2020 שבת דף כו טבלת סיכום לטומאת ג' על ג'
יום חמישי 02/04/2020 שבת דף כז כסות לילה - לילה או בגד לילה?
יום שבת 04/04/2020 שבת דף כט טבלאות סיכום לפתילת הבגד
יום רביעי 08/04/2020 שבת דף לג דמותו ואישיותו של רשב"י
יום חמישי 09/04/2020 שבת דף לד שקיעה לר"ת וסיעתו והחולקין עליו
יום ששי 10/04/2020 שבת דף לה תקיעות דע"ש וקבלת שבת ע"י הדלקת נרות שבת
יום שבת 11/04/2020 שבת דף לו הקדמה לפרק הכירה
יום ראשון 12/04/2020 שבת דף לז תרשים סיכום לשיטות פרק הכירה
יום חמישי 23/04/2020 שבת דף מח בישול תפוחים בשבת
יום ששי 24/04/2020 שבת דף מט יהרג ואל יעבור לגבי מצוות עשה
יום שלישי 12/05/2020 שבת דף סז דרכי אמורי ורפואה אלטרנטיבי
יום ראשון 17/05/2020 שבת דף עב גדר מתעסק בשבת
יום רביעי 20/05/2020 שבת דף עה מקורות לעיון בפסיק רישיה
יום רביעי 27/05/2020 שבת דף פב תרשים לטומאת עבודה זרה
יום ראשון 31/05/2020 שבת דף פו תרשים לפולטת שכבת זרע
מקורות לעיון בפולטת שכבת זרע
יום שבת 06/06/2020 שבת דף צב תרשים למשא בכתף ולמרפיקו
יום ראשון 07/06/2020 שבת דף צג מסייע אין בו ממש (וגם גוזז צפרניו)
שנים שעשאוה
יום חמישי 11/06/2020 שבת דף צז תמונות הסבר להשובט ומדקדק
יום ששי 12/06/2020 שבת דף צח קרשים, עגלות ויריעות המשכן (תמונות 3D)
יום רביעי 17/06/2020 שבת דף קג מקורות לעיון בדבר שאינו מתכוין ופסיק רישיה
טבלת סיכום לשיטות בכותב שתי אותיות
יום חמישי 18/06/2020 שבת דף קד גמרא שהוסר ע"י הצנזורה
צורת האות חי"ת
יום ששי 19/06/2020 שבת דף קה תמונות הסבר לשני בתי נירין
יום שבת 20/06/2020 שבת דף קו שיטת הרמב"ם במקלקל ובמלאכה שאינה צריכה לגופה
יום ראשון 21/06/2020 שבת דף קז פסיק רישיה במלאכת היתר (CCTV)
יום רביעי 24/06/2020 שבת דף קי סירוס באשה
יום חמישי 25/06/2020 שבת דף קיא גדר מלאכות קושר ומתיר
יום שבת 27/06/2020 שבת דף קיג תמונות הסבר לכובד ועמודים בנול (כלי קיואי)
יום ראשון 28/06/2020 שבת דף קיד תקיעת שופר בנעילה ביו"כ
יום שלישי 30/06/2020 שבת דף קטז גמרא שהושמט ע"י הצנזורה וכו'
יום רביעי 01/07/2020 שבת דף קיז מקורות ללחם משנה
יום חמישי 02/07/2020 שבת דף קיח חיוב כסוי ראש בגברים
יום חמישי 09/07/2020 שבת דף קכה תמונות הסבר לתנור ונגר
יום ששי 10/07/2020 שבת דף קכו טבלת סיכום לפקק החלון ונגר הנגרר
יום שני 13/07/2020 שבת דף קכט shabbat129_Planets.pdf
יום שלישי 21/07/2020 שבת דף קלז מי הוא הידיד אשר קיש מבטן
יום ששי 24/07/2020 שבת דף קמ תרופות אנטיביוטיקה בשבת
יום ראשון 26/07/2020 שבת דף קמב בסיס לדבר האסור והמותר
shabbat142_Basis_Asur_Mutar.pdf
יום חמישי 30/07/2020 שבת דף קמו Shabbat146_Opening_Packages.pdf
יום שבת 01/08/2020 שבת דף קמח מצוות תוכחה
יום ראשון 09/08/2020 שבת דף קנו מקורות על השגחת ה'
מסכת ערובין
יום חמישי 13/08/2020 ערובין דף ד תרשים לד' אמות המזבח
יום ראשון 23/08/2020 ערובין דף יד תרשים לים של שלמה
יום רביעי 26/08/2020 ערובין דף יז מים אחרונים
יום חמישי 27/08/2020 ערובין דף יח תרשים ומקורות לאחורי בית הכנסת
ר' שלמה זלמן אוירבך על הליכה אחורי אשה
יום ראשון 06/09/2020 ערובין דף כח איסורים באכילת שרצים
יום רביעי 09/09/2020 ערובין דף לא תרשימי ביאור למעשר ראשון שהקדימו בשבלים
יום ששי 18/09/2020 ערובין דף מ שהחיינו על ברית מילה ופדיון הבן
יום שבת 19/09/2020 ערובין דף מא ט' באב בזמן בית שני ובזמנינו
יום רביעי 23/09/2020 ערובין דף מה האם מותר לרופאים וחובשים (הצלה) לחזור הביתה?
יום ראשון 27/09/2020 ערובין דף מט תרשים לשיטת הראשונים בג' חצירות
יום רביעי 30/09/2020 ערובין דף נב תרשים לשיטת הראשונים במי שהחזיק בדרך והחזירו
יום ראשון 04/10/2020 ערובין דף נו תקופות ומזלות - תמונות ותרשים
eruvin056_Constellations.pptx
יום שלישי 06/10/2020 ערובין דף נח תרשימי הסבר לשיטות במדידת תחום שבת
יום שבת 10/10/2020 ערובין דף סב מורה הלכה בפני רבו
יום רביעי 14/10/2020 ערובין דף סו תרשימי סיכום לבטול רשות מחצר לחצר
יום ראשון 18/10/2020 ערובין דף ע טבלת סיכום למחלוקת אביי ורבא בביטול רשות לכל או"א
יום שבת 24/10/2020 ערובין דף עו תרשים וחישובים לחלון עגול
יום ששי 30/10/2020 ערובין דף פב אסמכתא לא קניא (גורלות ומפעל הפיס)
יום שבת 31/10/2020 ערובין דף פג מדות וחישוב שתי סעודות וחלה בגמרא
יום ראשון 08/11/2020 ערובין דף צא תרשימי סיכום לרשויות דרבנן (דפים צ-צב)
יום שני 09/11/2020 ערובין דף צב צירוף למנין ממקומות שונים
יום חמישי 12/11/2020 ערובין דף צה תמונות הסבר ומקורות להנחת תפילין כראוי
יום שבת 14/11/2020 ערובין דף צז קשירת תפילין
מסכת פסחים
יום חמישי 26/11/2020 פסחים דף ה פסוקים לבל יראה ובל ימצא
יום ראשון 06/12/2020 פסחים דף טו pesachim015_Rabbi_Chanina_Sgan_HaKohanim.pdf
יום חמישי 24/12/2020 פסחים דף לג סוגית מתעסק
יום שבת 26/12/2020 פסחים דף לה תרשימי עזר למעשר ראשון שהקדימו
יום ראשון 27/12/2020 פסחים דף לו מצה עשירה - מי פירות אין מחמיצין
יום רביעי 30/12/2020 פסחים דף לט האם חזרת "חריין" מרור?
יום חמישי 31/12/2020 פסחים דף מ עיון במצה שמורה
יום ששי 01/01/2021 פסחים דף מא טבלת סיכום שיטות ומקורות ללאו שבכללות
יום רביעי 06/01/2021 פסחים דף מו כמה חייב אדם לנסוע כדי להתפלל במנין וליטול ידים?
יום חמישי 07/01/2021 פסחים דף מז עירוב תבשילין
מה ההבדל בין היתר של מתוך להיתר של הואיל?
יום ששי 08/01/2021 פסחים דף מח תרשימי עזר וחישובים לשיעור חלה
יום ראשון 10/01/2021 פסחים דף נ מלאכה בערב פסח
יום שבת 16/01/2021 פסחים דף נו שיטות בכורכין את השמע
יום ראשון 17/01/2021 פסחים דף נז ישמעאל בן פיאכי ביוסיפון
יום שני 18/01/2021 פסחים דף נח טבלת הסבר לזמני התמיד והקדמה לסדר קדשים
יום ששי 22/01/2021 פסחים דף סב טבלאות הסבר לסוגית פסח לשם שלמים
יום ראשון 14/02/2021 פסחים דף פה הצטרפות למנין ממקומות שונים
יום רביעי 17/02/2021 פסחים דף פח עיונים במצות פרו ורבו
יום שלישי 23/02/2021 פסחים דף צד הבנת שקיעה, בין השמשות וצאת הכוכבים ע"פ רבינו תם
pesachim094_Constellations.pdf
יום שלישי 02/03/2021 פסחים דף קא שינוי מקום בקידוש ובברכות הנהנין
יום חמישי 04/03/2021 פסחים דף קג טבלת סיכום ומקורות להפסק סעודה
טבלת סיכום לשיטות ביו"ט אחר השבת
יום ראשון 07/03/2021 פסחים דף קו טבלאות סיכום ועיונים בענין קידוש
יום רביעי 10/03/2021 פסחים דף קט תרשים וחישוב נפח של רביעית
יום חמישי 11/03/2021 פסחים דף קי מה קרה לזוגות?
יום ששי 19/03/2021 פסחים דף קיח pesachim118_5th_Cup_Final.pdf
pesachim118_5th_Cup_Girsa.pdf
יום שבת 20/03/2021 פסחים דף קיט טבלאות סיכום ומקורות באין מפטירין אחר הפסח אפיקומן
יום ראשון 21/03/2021 פסחים דף קכ החיוב לאכול מצה לשבעה ימים
מסכת שקלים
יום שני 05/04/2021 שקלים דף טו כמה ארונות היו?
יום שלישי 06/04/2021 שקלים דף טז גדר של מלך שלא משבט יהודה
יום רביעי 07/04/2021 שקלים דף יז פסוקים לדפים יז-יח
יום חמישי 08/04/2021 שקלים דף יח תרשים למיקום של השלחנות
מסכת יומא
יום שלישי 13/04/2021 יומא דף ב הקדמה ופסוקים למסכת יומא
יום ששי 16/04/2021 יומא דף ה שבעת ימי המילואים - פרשת תצוה מול פרשת צו
יום רביעי 21/04/2021 יומא דף י מפות עזר
מזוזה ודירת עראי
יום ראשון 25/04/2021 יומא דף יד סדר העבודה ע"פ מסכת תמיד ומדות (מחלוקת רבנן ואבא שאול)
יום שני 26/04/2021 יומא דף טו תרשים לשיטות באין יסוד למזבח בדרום ובמזרח
יום שלישי 27/04/2021 יומא דף טז תרשימים למדות העזרה ומיקום המזבח
יום רביעי 28/04/2021 יומא דף יז תרשימים ליישב לשכות בית המוקד ע"פ מסכתות תמיד ומדות
יום שבת 08/05/2021 יומא דף כז פסוקים עם הערות - האם נצרך כהן לעבודה
יום שני 17/05/2021 יומא דף לו תרשימים למיקום המזבח ולצד צפון של המזבח
יום רביעי 19/05/2021 יומא דף לח מי תרם את שערי הזהב בעזרה
יום חמישי 20/05/2021 יומא דף לט עיונים במצות אכילת קדשים
יום ששי 21/05/2021 יומא דף מ סדר עבודת יום הכיפורים ע"פ הפסוקים
יום רביעי 26/05/2021 יומא דף מה הצבע של זהב וטבלת סיכום לשיטות במערכות
יום חמישי 27/05/2021 יומא דף מו תפילת מעריב מוקדם בערב שבת
יום ראשון 13/06/2021 יומא דף סג טבלת סיכום לדעות בשחוטי חוץ
יום חמישי 17/06/2021 יומא דף סז ההבדל בין חוקים למשפטים
כמה לשונות של שני היו ביום הכיפורים
יום ששי 18/06/2021 יומא דף סח ביאורי פסוקים לפר ושעיר של יום הכיפורים
יום ראשון 20/06/2021 יומא דף ע טבלת סיכום לדיעות בסדר עבודת יום הכיפורים
יום חמישי 24/06/2021 יומא דף עד עיונים בחצי שיעור
יום שבת 26/06/2021 יומא דף עו חמשת הענויים: מן התורה או מדרבנן
יום חמישי 01/07/2021 יומא דף פא מצות אכילה בערב יום הכיפורים
חיוב תרומות ומעשרות לתבלינים
יום ששי 02/07/2021 יומא דף פב עיונים ביהרג ואל יעבור
מסכת סוכה
יום חמישי 15/07/2021 סוכה דף ח סוכה עגולה (תרשים וחשבונות ר' יוחנן ורבנן דקיסרי)
יום ראשון 18/07/2021 סוכה דף יא הידור מצוה ואגד לולב
נשים בטלית ובתפילין
יום חמישי 22/07/2021 סוכה דף טו טבלאות סיכום לגזירת תקרה ופרוץ כעומד
אפשר לצמצם
יום ראשון 01/08/2021 סוכה דף כה עוסק במצוה פטור מן המצוה
יום ששי 13/08/2021 סוכה דף לז נענועי הלולב
יום ראשון 15/08/2021 סוכה דף לט סחורה בפירות שביעית
יום שבת 21/08/2021 סוכה דף מה האם יש איסור שיתוף לבן נח
אישיותו של רשב"י
יום ראשון 22/08/2021 סוכה דף מו מצות וברכת לישב בסוכה
מצוות דרבנן ואיסור לא תסור
גורמים לברכת שהחיינו (מילה ופדיון הבן)
ברכת הרואה על נרות חנוכה
יום חמישי 26/08/2021 סוכה דף נ succah050_PrinciplesofDrash.pdf
יום ששי 27/08/2021 סוכה דף נא succah051_Alexandria_Destroyer.pdf
succah051_Living_in_Mitzrayim.pdf
יום ראשון 29/08/2021 סוכה דף נג succah053_Tekiyot_Candle_Lighting.pdf
יום שלישי 31/08/2021 סוכה דף נה succah055_Mishmarot.pdf
מסכת ביצה
יום ראשון 12/09/2021 ביצה דף יב beitzah012_Mitoch_Hoyil.pdf
יום שלישי 14/09/2021 ביצה דף יד beitzah014_Terumat_Maaser.pdf
יום רביעי 15/09/2021 ביצה דף טו beitzah015_Eiruv_Tavshilin.pdf
יום ששי 24/09/2021 ביצה דף כד beitzah024_Ochel_Nefesh.pdf
יום שבת 25/09/2021 ביצה דף כה beitzah025_Shechita_Mitzva_Matir.pdf
יום ראשון 03/10/2021 ביצה דף לג beitzah033_Opening_Packages.pdf
יום ראשון 10/10/2021 ביצה דף מ beitzah040_Muktzah_Shabbat_YomTov.pdf
מסכת ראש השנה
יום רביעי 20/10/2021 ראש השנה דף יא rosh_hashana011_Mazalot.pdf
יום רביעי 27/10/2021 ראש השנה דף יח rosh_hashana018_9Av_Bayit_Sheni.pdf
יום ששי 29/10/2021 ראש השנה דף כ rosh_hashana020_International_Date_Line.pdf
יום ששי 12/11/2021 ראש השנה דף לד rosh_hashana034_Shofar_Limudim.pdf
מסכת תענית
יום ראשון 14/11/2021 תענית דף ב taanit002_Intro.pdf
יום שלישי 16/11/2021 תענית דף ד taanit004_human_sacrifice.pdf
יום חמישי 18/11/2021 תענית דף ו taanit006_RavPapa.pdf
מסכת מגילה
יום חמישי 16/12/2021 מגילה דף ד megilah004_Women_Megilla.pdf
יום רביעי 22/12/2021 מגילה דף י megilah010_Kedushat_Haaretz.pdf
יום שבת 01/01/2022 מגילה דף כ megilah020_Ketzirat_HaOmer.pdf
יום חמישי 06/01/2022 מגילה דף כה megilah025_Reasons_for_Mitzvot.pdf
יום ראשון 09/01/2022 מגילה דף כח megilah028_Bnot_Yisrael.pdf
מסכת מועד קטן
יום ששי 14/01/2022 מועד קטן דף ב moed_katan002_Introduction.pdf
יום שבת 15/01/2022 מועד קטן דף ג moed_katan003_Melachot_Sheviit.pdf
יום חמישי 27/01/2022 מועד קטן דף טו moed_katan015_Avel_Menudeh_Metzorah.pdf
יום שבת 05/02/2022 מועד קטן דף כד moed_katan024_Atifat_Ishmaelim.pdf
יום רביעי 09/02/2022 מועד קטן דף כח moed_katan028_Hashgacha.pdf
מסכת חגיגה
יום ששי 11/02/2022 חגיגה דף ב chagiga002_Chinuch.pdf
chagiga002_Pru_Urvu.pdf
chagiga002_Reeya.pdf
יום ראשון 13/02/2022 חגיגה דף ד chagiga004_Miriam_Magadla.pdf
סדר נשים
מסכת יבמות
יום רביעי 16/03/2022 יבמות דף ט yevamot009_asura_lazeh_muteret_lazeh.pdf
yevamot009_chataot.pdf
יום שני 04/04/2022 יבמות דף כח yevamot028_asura_lazeh_muteret_lazeh.pdf
יום רביעי 06/04/2022 יבמות דף ל yevamot030_mishna_charts.pdf
יום שבת 09/04/2022 יבמות דף לג yevamot033_Chart_RChiya_BarKapara.pdf
יום רביעי 13/04/2022 יבמות דף לז yevamot037_yabam_safek.pdf
יום שבת 16/04/2022 יבמות דף מ yevamot040_shniot_chalitza.pdf
יום ששי 29/04/2022 יבמות דף נג yevamot053_Yehareg_Val_Yaavor.pdf
יום שבת 30/04/2022 יבמות דף נד yevamot054_Arayot_Limudim.pdf
יום ראשון 01/05/2022 יבמות דף נה yevamot055_Karet_Aririm.pdf
יום שבת 21/05/2022 יבמות דף עה yevamot075_Tevila_Sunset_Kapara.pdf
מסכת כתובות
יום שלישי 12/07/2022 כתובות דף ו ketubot006_Pasik_Reishei.pdf
יום ראשון 31/07/2022 כתובות דף כה ketubot025_Teruma_Chala_Today.pdf
ketubot025_Yovel_Torah.pdf
יום שלישי 09/08/2022 כתובות דף לד ketubot034_Chart_Mevashel.pdf
יום ראשון 18/09/2022 כתובות דף עד ketubot074_Shliach_Tnai.pdf
יום שלישי 20/09/2022 כתובות דף עו ketubot076_Burden_of_Proof.pdf
יום חמישי 13/10/2022 כתובות דף צט ketubot099_Gold_Silver.pdf
יום שלישי 18/10/2022 כתובות דף קד ketubot104_Praying_for_Death.pdf
יום רביעי 19/10/2022 כתובות דף קה ketubot105_Torah_Pay.pdf
מסכת נדרים
יום חמישי 27/10/2022 נדרים דף ב
nedarim002_Language_Nedarim_Nazir.pdf
יום שבת 29/10/2022 נדרים דף ד nedarim004_Achilat_Kodashim.pdf
יום חמישי 17/11/2022 נדרים דף כג nedarim023_Kol_Nidrei.pdf
יום חמישי 01/12/2022 נדרים דף לז nedarim037_Pesukim.pdf
nedarim037_Torah_Pay.pdf
יום שבת 17/12/2022 נדרים דף נג nedarim053_Chart.pdf
יום ראשון 25/12/2022 נדרים דף סא nedarim061_Yovel_Torah.pdf
יום שני 26/12/2022 נדרים דף סב nedarim062_7_9_Av.pdf
יום שבת 31/12/2022 נדרים דף סז פסוקים
יום ראשון 01/01/2023 נדרים דף סח טבלת סיכום לסוגיא
יום רביעי 04/01/2023 נדרים דף עא טבלת סיכום לסוגיא
מסכת נזיר
יום רביעי 25/01/2023 נזיר דף ב
nazir002_Introduction.pdf
nazir002_Language_Nedarim_Nazir.pdf
nazir002_pesukim.pdf
יום ראשון 05/02/2023 נזיר דף יג טבלא לדפים יג-טו
יום ראשון 26/02/2023 נזיר דף לד טבלא לדפים לד-לה
יום ראשון 05/03/2023 נזיר דף מא טבלא לדף מא ולדף נח
nazir041_SummaryChart_REliezer_Rabanan.pdf
יום רביעי 22/03/2023 נזיר דף נח טבלא לדף מא ולדף נח
מסכת סוטה
יום ששי 31/03/2023 סוטה דף ב פסוקים למסכת סוטה
יום ראשון 02/04/2023 סוטה דף ד טבלא של הסוגיא
יום רביעי 12/04/2023 סוטה דף יד sotah014_Mizbeach_Chuda_Keren.pdf
יום רביעי 19/04/2023 סוטה דף כא sotah021_Women_Torah.pdf
מסכת גיטין
יום שבת 12/08/2023 גיטין דף פח gittin088_Get_Meuseh.pdf
מסכת קדושין
יום שלישי 15/08/2023 קדושין דף ב הקדמה למסכת קידושין - האם קידושין היא מצוה?
יום ששי 25/08/2023 קדושין דף יב תרשים להיחס בין איסר לפרוטה
יום ראשון 27/08/2023 קדושין דף יד פסוקים של עבד עברי
יום רביעי 13/09/2023 קדושין דף לא kiddushin031_Kippah.pdf
יום שבת 16/09/2023 קדושין דף לד kiddushin034_Chart_Time_Bound_Mitzvot.pdf
יום שלישי 19/09/2023 קדושין דף לז kiddushin037_Chadash_Outside_Israel.pdf
יום רביעי 11/10/2023 קדושין דף נט kiddushin059_Ani_Mehapech.pdf
יום חמישי 12/10/2023 קדושין דף ס פסוקים
יום שני 16/10/2023 קדושין דף סד מקורות לסוגיא (פתחי תשובה לגבי הטבח)
יום שלישי 24/10/2023 קדושין דף עב kiddushin072_MapofBavel.pdf
סדר נזיקין
מסכת בבא קמא
יום שבת 04/11/2023 בבא קמא דף ב פסוקים
יום חמישי 04/01/2024 בבא קמא דף סג bava_kama063_chart_ganav.pdf
יום ששי 12/01/2024 בבא קמא דף עא bava_kama071_Chart_Mevashel.pdf
יום שני 15/01/2024 בבא קמא דף עד טבלא לסוגיא
יום רביעי 24/01/2024 בבא קמא דף פג פסוקים לפרק ח
יום שלישי 13/02/2024 בבא קמא דף קג פסוקים לדפים קג-קיא
יום ששי 23/02/2024 בבא קמא דף קיג דינא דמלכותא דינא
יום שבת 24/02/2024 בבא קמא דף קיד יאוש ספרים בזמן השואה
מסכת בבא מציעא
יום שני 04/03/2024 בבא מציעא דף ה מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא
גדר מצות לא תחמוד
יום ראשון 31/03/2024 בבא מציעא דף לב bava_metzia032_Lakuf_Yitzro.docx
יום ששי 12/04/2024 בבא מציעא דף מד bava_metzia044_Gold_Silver.pdf
יום חמישי 18/04/2024 בבא מציעא דף נ מצגת לביאור סוגית תגרי לוד (ללחוץ ימין ושמור)
יום שבת 27/04/2024 בבא מציעא דף נט מלבין פני חבירו ברבים
יום שבת 01/06/2024 בבא מציעא דף צד פסוקים לפרק ח
יום שני 10/06/2024 בבא מציעא דף קג פסוקים לפרק ט
יום שבת 22/06/2024 בבא מציעא דף קטו bava_metzia115_Lav_Klallot.pdf
מסכת בבא בתרא
יום רביעי 10/07/2024 בבא בתרא דף טו bava_batra015_Last_8_Pesukim.pdf
יום שבת 13/07/2024 בבא בתרא דף יח מחלוקת רש"י ורבינו תם
bava_batra018.pdf
יום שני 22/07/2024 בבא בתרא דף כז תרשים וטבלאות לט"ז אמות של עולא
יום שלישי 30/07/2024 בבא בתרא דף לה בעלי דינים הרי הם רשעים
יום שני 12/08/2024 בבא בתרא דף מח bava_batra048_Get_Meuseh.pdf
יום ראשון 18/08/2024 בבא בתרא דף נד מקורות לסוגית עני מהפך בחררה
יום רביעי 21/08/2024 בבא בתרא דף נז bava_batra057_Rashbam.pdf
יום שבת 24/08/2024 בבא בתרא דף ס מקורות לסוגית זכר לחורבן
יום שבת 31/08/2024 בבא בתרא דף סז תמונות בית הבד
יום שבת 07/09/2024 בבא בתרא דף עד מקורות לסוגית לועג לרש
יום שני 09/09/2024 בבא בתרא דף עו מקורות לסוגית קנין מסירה
יום שבת 14/09/2024 בבא בתרא דף פא האם מותר לגר לומר לאבותינו?
יום ששי 20/09/2024 בבא בתרא דף פז מקורות לסוגית אבידה מדעת
יום שני 23/09/2024 בבא בתרא דף צ טבלאות וביאורים למדות לח ויבש
יום שבת 28/09/2024 בבא בתרא דף צה המוכר מרתף יין
יום ששי 04/10/2024 בבא בתרא דף קא ציורים וביאורים לסוגית כוכין דפים קא-קב
יום שבת 05/10/2024 בבא בתרא דף קב ציורים וביאורים לסוגית כוכין דפים קא-קב
יום חמישי 10/10/2024 בבא בתרא דף קז פסוקים לפרק יש נוחלין
יום ששי 18/10/2024 בבא בתרא דף קטו bava_batra115_Nachala_Tzidukim.pdf
יום שבת 09/11/2024 בבא בתרא דף קלז מתנה על מנת להחזיר
יום שבת 23/11/2024 בבא בתרא דף קנא מתנת שכיב מרע
מסכת סנהדרין
יום שבת 21/12/2024 סנהדרין דף ד פסוקים
יום שני 30/12/2024 סנהדרין דף יג ציורים וביאורים לחישוב התקופה
יום שני 06/01/2025 סנהדרין דף כ מה התורה חושבת על הנהגת העם ע"י מלך
יום שלישי 07/01/2025 סנהדרין דף כא סוגיות יחוד, פילגש וספר תורה
יום ששי 10/01/2025 סנהדרין דף כד הימורים: אסמכתא לא קניא
יום שבת 11/01/2025 סנהדרין דף כה גדר איסור לא תחמוד ע"פ הראשונים
יום ראשון 12/01/2025 סנהדרין דף כו קדושת הארץ ושמיטה בזמן הזה
יום שני 13/01/2025 סנהדרין דף כז אילן-יוחסין למשנה
sanhedrin027_Disqualification_Eidim.pdf
יום שלישי 14/01/2025 סנהדרין דף כח אילן-יוחסין לדף כח
יום שלישי 21/01/2025 סנהדרין דף לה סוגיות כהן שהרג ושמיטה
יום ראשון 26/01/2025 סנהדרין דף מ פסוקים לפרק ה
יום שלישי 28/01/2025 סנהדרין דף מב קידוש לבנה
יום רביעי 29/01/2025 סנהדרין דף מג עריבות: מחלוקת רש"י ור"ת

sanhedrin043_Areivut.pdf
sanhedrin043_Areivut.pptx
יום ששי 31/01/2025 סנהדרין דף מה עיקרים לדרשות התורה
יום ששי 07/02/2025 סנהדרין דף נב sanhedrin052_Chukot_Akum.pdf
יום ראשון 09/02/2025 סנהדרין דף נד תרשים לדף נד: ערוה
יום שלישי 11/02/2025 סנהדרין דף נו שבע מצוות בני נח
יום ששי 14/02/2025 סנהדרין דף נט sanhedrin059_Abortion.pdf
יום שלישי 18/02/2025 סנהדרין דף סג איסור שיתוף לבן נח
sanhedrin063_Noachide_Shutfut_Shituf.pdf
יום חמישי 20/02/2025 סנהדרין דף סה אוב, ידעוני ומולך - האם יש בהם ממש?
יום ששי 28/02/2025 סנהדרין דף עג סוגיות רודף ומצות לא תעמוד על דם ריעך
יום שבת 01/03/2025 סנהדרין דף עד יהרג ואל יעבור
יום ראשון 02/03/2025 סנהדרין דף עה תרשים לדפים עה-עו
יום שני 03/03/2025 סנהדרין דף עו השבת אבידת כותי
יום שלישי 04/03/2025 סנהדרין דף עז כח אדם - ראשון נגד שני
יום ראשון 09/03/2025 סנהדרין דף פב הכנסת נשק לבית כנסת
יום שלישי 11/03/2025 סנהדרין דף פד טיפול רפואי להורים
יום שלישי 18/03/2025 סנהדרין דף צא תולעת "אניסקיס" הנמצא בתוך דגים
יום שבת 22/03/2025 סנהדרין דף צה וילך חרנה - מחלוקת רש"י ורמב"ן
יום שלישי 25/03/2025 סנהדרין דף צח סוגיות צדקה, גמילות חסד ומשיח
יום שלישי 01/04/2025 סנהדרין דף קה עולם הבא לנכרי ומתוך שלא לשמה בא לשמה
יום ראשון 06/04/2025 סנהדרין דף קי מחלוקת ראשונים על פי' לא יהיה כקרח ועדתו
מסכת מכות
יום ששי 11/04/2025 מכות דף ג makkot003_Shemitat_Kesafim.pdf
יום שלישי 15/04/2025 מכות דף ז makkot007_PesukimPerek2.pdf
יום ראשון 20/04/2025 מכות דף יב makkot012_Kavod_Grandparents.pdf
יום שלישי 22/04/2025 מכות דף יד makkot014_Charts.pdf
יום ראשון 27/04/2025 מכות דף יט makkot019_Ger_Lomar_Avoteinu.pdf
makkot019_Kedushat_Haaretz_Hamikdash.pdf
יום שני 28/04/2025 מכות דף כ makkot020_Shaving_Points.pdf
יום שלישי 29/04/2025 מכות דף כא makkot021_Shaving_Points.pdf
מסכת שבועות
יום שבת 03/05/2025 שבועות דף ב shevuot002_Pesukim.pdf
יום ראשון 04/05/2025 שבועות דף ג shevuot003_Razors.pdf
יום שני 05/05/2025 שבועות דף ד shevuot004_PrinciplesofDrash.pdf
יום שני 19/05/2025 שבועות דף יח
יום שלישי 20/05/2025 שבועות דף יט shevuot019_Shvua_BLeshon_Neder.pdf
יום חמישי 29/05/2025 שבועות דף כח shevuot028_Chart.pdf
יום שבת 31/05/2025 שבועות דף ל shevuot030_Rav_Shlomo_Zalman.pdf
יום ראשון 08/06/2025 שבועות דף לח shevuot038_Rav_Natronai_Arur.pdf
יום שני 09/06/2025 שבועות דף לט shevuot039_Uvshmo_Tivashea.pdf
יום שלישי 10/06/2025 שבועות דף מ shevuot040_Eid_Echad_Shvuat_Heset.pdf
יום חמישי 12/06/2025 שבועות דף מב shevuot042_Taanat_Katan_Poshea.pdf
יום שבת 14/06/2025 שבועות דף מד shevuot044_Gold_Silver.pdf
יום שני 16/06/2025 שבועות דף מו shevuot046_Buyer_Believed.pdf
מסכת עבודה זרה
יום חמישי 26/06/2025 עבודה זרה דף ח דעת רבינו יונה על הוספות בתפילה בלחש
יום ששי 27/06/2025 עבודה זרה דף ט תרשים והסברים לציר הזמן
avoda_zara009_Timeline.pdf
יום ראשון 29/06/2025 עבודה זרה דף יא סלע צורי ושכמייה של רופא (חוקות עכו"ם)
יום שלישי 01/07/2025 עבודה זרה דף יג האם מותר לעזוב את ארץ ישראל?
יום חמישי 03/07/2025 עבודה זרה דף טו שמיטה: חובת גברא או קרקע?
יום שבת 05/07/2025 עבודה זרה דף יז גדרים של קירוב ערוה
יום שלישי 08/07/2025 עבודה זרה דף כ שטחים תמורת שלום
סוגיות לא תחנם ונשמרת מכל דבר רע
יום שבת 12/07/2025 עבודה זרה דף כד יתרו: לפני או אחרי מתן תורה?
יום ששי 18/07/2025 עבודה זרה דף ל האם יין מפוסטר נגדר כיין מבושל
יום שלישי 22/07/2025 עבודה זרה דף לד יום השמיני, יום תענית ותענית שעות
יום שבת 26/07/2025 עבודה זרה דף לח בישול עכו"ם (קפה, מפעל, בייגל, עוזרת)
יום שבת 09/08/2025 עבודה זרה דף נב טבלא ומקורות
יום שלישי 12/08/2025 עבודה זרה דף נה ציור ומקורות
יום שלישי 19/08/2025 עבודה זרה דף סב סחורה בפירות שביעית
יום ששי 22/08/2025 עבודה זרה דף סה לועג לרש
יום שני 01/09/2025 עבודה זרה דף עה טבלאות ותרשים סיכום לסוגית ניגוב
מסכת הוריות
סדר קדשים
מסכת זבחים
יום שלישי 16/09/2025 זבחים דף ב הקדמה לקדשים וזבחים
יום ראשון 28/09/2025 זבחים דף יד תרשים להולכה לדעת ר' שמעון
יום חמישי 02/10/2025 זבחים דף יח ציצית: כסות לילה וה' כנפות
יום ששי 03/10/2025 זבחים דף יט האם משה היה כהן?
יום שבת 04/10/2025 זבחים דף כ צפון המזבח
יום ראשון 05/10/2025 זבחים דף כא תרשים לסוגית מי כיור
יום חמישי 16/10/2025 זבחים דף לב תרשים לביאה במקצת
יום ששי 17/10/2025 זבחים דף לג ר' יוחנן וריש לקיש
יום חמישי 23/10/2025 זבחים דף לט תרשים ופסוקים לועשה לפר
יום ששי 24/10/2025 זבחים דף מ תרשים וביאורים לקל וחומר
תרשים ופסוקים לועשה לפר
יום שבת 25/10/2025 זבחים דף מא תרשים וביאורים לקל וחומר
יום שלישי 28/10/2025 זבחים דף מד פסוקים
יום שבת 01/11/2025 זבחים דף מח פסוקים
יום שני 03/11/2025 זבחים דף נ תרשים ללימודים
יום חמישי 06/11/2025 זבחים דף נג תרשים וציורים ליסוד דרומי
יום ששי 07/11/2025 זבחים דף נד תרשים וציורים למזבח החיצון
יום שבת 08/11/2025 זבחים דף נה תרשים וציורים ללפני פתח אוהל מועד
יום ראשון 09/11/2025 זבחים דף נו שקיעת החמה ע"פ שיטת רבינו תם
יום שני 10/11/2025 זבחים דף נז תרשים לסיכום פרק איזהו מקומן
יום שלישי 11/11/2025 זבחים דף נח ציורים למקום המזבח
יום רביעי 12/11/2025 זבחים דף נט ציורים למקום המזבח ביחס לכיור
סיכום לשיטות מיקום המזבח
יום חמישי 13/11/2025 זבחים דף ס קדושת הארץ והמקדש
יום שבת 15/11/2025 זבחים דף סב ציורים וביאורים למזבח הנחושת והכבשים
יום שני 17/11/2025 זבחים דף סד ציורים וביאורים לבית הדשן והכבשים הקטנים
יום חמישי 20/11/2025 זבחים דף סז ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים
יום ששי 21/11/2025 זבחים דף סח ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים
יום שבת 22/11/2025 זבחים דף סט סיכום סוגית נבילת העוף
יום ראשון 23/11/2025 זבחים דף ע סיכום סוגית נבילת העוף
יום שלישי 02/12/2025 זבחים דף עט מצות כורך
יום שבת 06/12/2025 זבחים דף פג טבלאת סיכום למזבח מקדש
יום ראשון 14/12/2025 זבחים דף צא מקורות לפסיק רישיה דלא ניחיה ליה
יום שבת 20/12/2025 זבחים דף צז מצות אכילת קדשים ועוד
יום שלישי 23/12/2025 זבחים דף ק אונן נגד אבל ותרשים לסוגיא
יום חמישי 25/12/2025 זבחים דף קב מינוי מלך שלא משבט יהודה
יום שני 29/12/2025 זבחים דף קו דרשת פסוקים לפרק יג
יום שלישי 30/12/2025 זבחים דף קז תרשים למחלוקת ר' עקיבא\ר' ישמעאל ורבא\עולא
יום שני 05/01/2026 זבחים דף קיג מקורות לסוגיות טומאת אוהל, הבל וצדקה
יום שבת 10/01/2026 זבחים דף קיח ציר זמן למשכן שילה ופסוקים
מסכת מנחות
יום שלישי 13/01/2026 מנחות דף ב menachot002_Intro_Pesukim.pdf
יום חמישי 29/01/2026 מנחות דף יח menachot018_Pesukim.pdf
יום ששי 30/01/2026 מנחות דף יט menachot019_Mizbeach_Tzafon.pdf
יום שבת 31/01/2026 מנחות דף כ menachot020_Rabbeinu_Tam.pdf
יום ראשון 01/02/2026 מנחות דף כא menachot021_Salt.pdf
יום שבת 07/02/2026 מנחות דף כז menachot027_Lulav_Hiddur.pdf
יום ראשון 08/02/2026 מנחות דף כח menachot028_Menorah.pdf
יום שלישי 10/02/2026 מנחות דף ל menachot030_Last_8_Pesukim.pdf
menachot030_Write_Torah.pdf
יום שבת 14/02/2026 מנחות דף לד menachot034_Tefillin_Rashi_RTam.pdf
יום שני 16/02/2026 מנחות דף לו menachot036_Keshirat_Tefillin.pdf
יום שלישי 17/02/2026 מנחות דף לז menachot037_Tefillin_Placement.pdf
יום רביעי 18/02/2026 מנחות דף לח menachot038_Techelet.pdf
יום ששי 20/02/2026 מנחות דף מ menachot040_Kesut_Laila.pdf
יום חמישי 05/03/2026 מנחות דף נג menachot053_Menachot_Lishma.pdf
menachot053_Mila_Asher_Kidesh.pdf
יום ששי 06/03/2026 מנחות דף נד menachot054_Matza_Ashira.pdf
יום שבת 07/03/2026 מנחות דף נה menachot055_Menachot_Lishma.pdf
יום שני 09/03/2026 מנחות דף נז menachot057_Matza_Ashira.pdf
יום שלישי 10/03/2026 מנחות דף נח menachot058_Lav_Klallot.pdf
יום שבת 14/03/2026 מנחות דף סב menachot062_Shaking_Lulav.pdf
יום שני 16/03/2026 מנחות דף סד menachot064_Hyrkanus_Aristobolus.pdf
יום שלישי 17/03/2026 מנחות דף סה menachot065_Sefirat_HaOmer.pdf
יום רביעי 18/03/2026 מנחות דף סו menachot066_Sefirat_HaOmer.pdf
יום ששי 20/03/2026 מנחות דף סח menachot068_Chadash_Outside_Israel.pdf
יום שני 23/03/2026 מנחות דף עא menachot071_Korchin_Shema.pdf
יום שלישי 24/03/2026 מנחות דף עב menachot072_Ketzirat_HaOmer.pdf
יום ששי 27/03/2026 מנחות דף עה menachot075_Chavitza.pdf
menachot075_Greek_Chai.pdf
menachot075_Making_Menachot.pdf
יום ראשון 29/03/2026 מנחות דף עז menachot077_Lachmei_Todah.pdf
יום ראשון 05/04/2026 מנחות דף פד menachot084_Chadash_Outside_Israel.pdf
יום שלישי 07/04/2026 מנחות דף פו menachot086_Grape_Juice.pdf
יום ששי 17/04/2026 מנחות דף צו menachot096_Lechem_HaPanim.pdf
יום שבת 18/04/2026 מנחות דף צז menachot097_Amot_Keilim.pdf
יום שני 20/04/2026 מנחות דף צט menachot099_Shulchanot.pdf
menachot099_Talmud_Torah.pdf
יום ראשון 26/04/2026 מנחות דף קה menachot105_Nazir_Metzorah.pdf
יום שלישי 28/04/2026 מנחות דף קז menachot107_Korbanot_Animals.pdf
יום חמישי 30/04/2026 מנחות דף קט menachot109_Kohen_Mumar.pdf
יום ששי 01/05/2026 מנחות דף קי menachot110_Korban_Tefilla.pdf
מסכת חולין
יום שבת 02/05/2026 חולין דף ב הקדמה לחולין ומצות שחיטה
יום ראשון 03/05/2026 חולין דף ג טבלא לדעת אמוראים בהסבר המשנה
יום שני 04/05/2026 חולין דף ד מצה שמורה
יום רביעי 06/05/2026 חולין דף ו chulin006_BeitShan_Mosaic.pdf
יום חמישי 07/05/2026 חולין דף ז קדושת הארץ - לשעה או לעולם
יום שבת 09/05/2026 חולין דף ט קשירת תפילין
יום ששי 15/05/2026 חולין דף טו טבלאת סיכום לדעות במבשל בשבת
יום שבת 16/05/2026 חולין דף טז כח אדם - ישיר או גרמא
יום ראשון 17/05/2026 חולין דף יז אוכלים חזיר וכובשים הארץ
יום שני 18/05/2026 חולין דף יח ציורים ותמונות לקנה ומקום שחיטה
יום חמישי 21/05/2026 חולין דף כא תרשים לשטות בעולת העוף
יום שבת 23/05/2026 חולין דף כג דין פלגס (מנחת חינוך)
יום ראשון 24/05/2026 חולין דף כד קטן לישא כפיו
יום שלישי 26/05/2026 חולין דף כו תקיעות בערב שבת
chulin026_Tekiyot_Candle_Lighting.pdf
יום חמישי 28/05/2026 חולין דף כח chulin028_Efshar_LTzamtzem.pdf
יום ששי 29/05/2026 חולין דף כט מחלוקת תוספות ורמב"ם באין שחיטה אלא בסוף
יום רביעי 03/06/2026 חולין דף לד תרשים לסיכום סוגית אכילת טומאה (לג-לה)
יום ששי 12/06/2026 חולין דף מג תרשים לי"ח טריפות וציורים ותמונות למערכת העיכול (מב-מד)
יום חמישי 02/07/2026 חולין דף סג רשימות צפורים טמאים
יום ששי 03/07/2026 חולין דף סד ביצים כשרים ודם הנמצא על הביצה
יום שבת 04/07/2026 חולין דף סה דרשת פסוקי חגבים ושיטת רב פפא בש"ס
יום שני 06/07/2026 חולין דף סז תולעים כשרים
יום חמישי 16/07/2026 חולין דף עז רפואה אלטרנטיבי ודרכי האמורי
יום ששי 17/07/2026 חולין דף עח תרשים וביאורים למקרים של אמא\בן במשנה
יום ראשון 19/07/2026 חולין דף פ chulin080_Chart_ZeraAv.pdf
יום חמישי 23/07/2026 חולין דף פד פסוקים לאותו ואת בנו וכסוי דם
יום ששי 24/07/2026 חולין דף פה פירוש של תולעת היניבא
יום שבת 25/07/2026 חולין דף פו מתי מסיים הסעודה?
יום חמישי 30/07/2026 חולין דף צא וילך חרנה: מחלוקת רש"י ורמב"ן
יום ששי 31/07/2026 חולין דף צב ל' מצוות בני נח
יום שבת 08/08/2026 חולין דף ק איך פועל ביטול?
יום חמישי 13/08/2026 חולין דף קה כמה לשהות אחרי אכילת בשר או חלב?
מים אחרונים בזמן הזה
פירוש קינוח והדחה
יום ששי 14/08/2026 חולין דף קו מים ראשונים - עד איפה צריכים ליטול?
יום רביעי 26/08/2026 חולין דף קיח תרשים לסוגית יד ושומר
יום ראשון 30/08/2026 חולין דף קכב כמה מרחק לנסוע כדי ליטול ידים ולהתפלל במנין
יום ששי 04/09/2026 חולין דף קכז טבלאות סיכום לעכבר ומחלוקת ר' שמעון ור' מאיר
יום שני 07/09/2026 חולין דף קל פסוקים לפרק הזרוע והלחיים
יום שלישי 08/09/2026 חולין דף קלא מתנות כהונה בזמן הזה (זרוע,לחיים,וקיבה ומעשר ראשון)
יום חמישי 10/09/2026 חולין דף קלג מתנות כהונה בזמן הזה (זרוע,לחיים,וקיבה ומעשר ראשון)
יום שבת 12/09/2026 חולין דף קלה פסוקים לפרק ראשית הגז
יום ראשון 13/09/2026 חולין דף קלו תרשימי סיכום לראשית הגז ושיטת ר' אלעאי
ברכה על טלית שאולה
מסכת בכורות
יום ראשון 20/09/2026 בכורות דף ב bechorot002_Pesukim_Intro.pdf
יום רביעי 23/09/2026 בכורות דף ה bechorot005_Money_Kodesh.pdf
יום שלישי 29/09/2026 בכורות דף יא bechorot011_Kinyan_Nochri_BaAretz.pdf
יום חמישי 01/10/2026 בכורות דף יג bechorot013_Pesukim_Perek2.pdf
יום ראשון 04/10/2026 בכורות דף טז bechorot016_Sheep_Generations.pdf
יום שני 05/10/2026 בכורות דף יז bechorot017_Efshar_LTzamtzem.pdf
יום שלישי 13/10/2026 בכורות דף כה bechorot025_Pasik_Reishei.pdf
יום חמישי 15/10/2026 בכורות דף כז bechorot027_Teruma_Chala_Today.pdf
יום שבת 17/10/2026 בכורות דף כט bechorot029_Torah_Pay.pdf
יום רביעי 04/11/2026 בכורות דף מז bechorot047_Pru_Urvu.pdf
יום ששי 06/11/2026 בכורות דף מט bechorot049_Milah_Bechor_Shehechiyanu.pdf
יום שבת 07/11/2026 בכורות דף נ bechorot050_Gold_Silver.pdf
bechorot050_Sela_Tzuri_Weight.pdf
bechorot050_Shekel_Kodesh_Currencies.pdf
יום חמישי 12/11/2026 בכורות דף נה bechorot055_Yarden_Maps.pdf
מסכת ערכין
יום חמישי 19/11/2026 ערכין דף ב חיוב ראייה והסבר יראה יראה
האם חייבים להתעטף ביצית? ואיך מתעטפים
חיוב נשים במקרא מגילה
arachin002_Intro.pdf
יום ששי 20/11/2026 ערכין דף ג זמון נשים
יום שבת 21/11/2026 ערכין דף ד פסוקים ולמודים לערכין
יום ראשון 22/11/2026 ערכין דף ה טבלא לסוגית נדון בכבודו
יום שלישי 24/11/2026 ערכין דף ז מקורות על הפלת וולד
יום חמישי 26/11/2026 ערכין דף ט תרשים וטבלאות להסבר סוגית חודש מלא\חסר
יום ראשון 29/11/2026 ערכין דף יב תרשים על חישוב השמיטה היובל והחורבן
יום שלישי 01/12/2026 ערכין דף יד שדה אחוזה פסוקים ולמודים
יום חמישי 03/12/2026 ערכין דף טז arachin016_LoTisna.pdf
יום ששי 04/12/2026 ערכין דף יז טבלא על מחלוקת רבי וחכמים ע"פ הראשונים
יום ראשון 06/12/2026 ערכין דף יט ציורים ומקורות על זהוי מרפקו ומקום נטילת ידים
יום שלישי 08/12/2026 ערכין דף כא סוגית גט מעושה
יום ראשון 13/12/2026 ערכין דף כו תרשים על סוגית גאולת שדה אחוזה
יום רביעי 16/12/2026 ערכין דף כט פסוקים לפרק ט
יום שבת 19/12/2026 ערכין דף לב קדושת הארץ והמקדש לעולם או לשעה
מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל
יום ראשון 20/12/2026 ערכין דף לג מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל
מסכת תמורה
יום שלישי 22/12/2026 תמורה דף ב הקדמה למסכת תמורה
יום ראשון 27/12/2026 תמורה דף ז סיכום לסוגית מקדיש בעלי מומין
יום שלישי 29/12/2026 תמורה דף ט תרשים והסבר לשיטת ר' אבין
יום ראשון 03/01/2027 תמורה דף יד ציר זמן ומקורות למקץ ארבעים שנה
יום ראשון 17/01/2027 תמורה דף כח טבלת עזר וסיכום לצריכותא דהמשניות
יום ששי 22/01/2027 תמורה דף לג טבלת עזר וסיכום להעמדה והערכה
מסכת כריתות
יום ראשון 24/01/2027 כריתות דף ב הקדמה לכריתות
יום רביעי 27/01/2027 כריתות דף ה מה פירוש של משיחת "כי"
יום חמישי 28/01/2027 כריתות דף ו סימנא מילתא
יום ראשון 31/01/2027 כריתות דף ט פסוקים לפרק ב'
יום שני 01/02/2027 כריתות דף י תרשים והסבר לשיטת ר' יהודה בטומאת יולדת
תרשים לסוגית עולה ויורד
יום ששי 05/02/2027 כריתות דף יד תרשים והסבר למקרים של עריות במשנה
יום ראשון 07/02/2027 כריתות דף טז טבלאה לשיטות בגופין מחולקין בשבת
יום רביעי 10/02/2027 כריתות דף יט kreitot019_Mitasek.pdf
יום חמישי 18/02/2027 כריתות דף כז פסוקים לדף כז-כח
מסכת מעילה
יום רביעי 31/12/1969 מעילה דף כב הקדמה למסכת קינים
תרשים ותמונות עזר למקרים במסכת קינים
יום רביעי 31/12/1969 מעילה דף כד תרשים ותמונות עזר למקרים במסכת קינים
יום רביעי 31/12/1969 מעילה דף כח תרשים ומקורות לתרומת הדשן
יום רביעי 31/12/1969 מעילה דף כט תרשים למערכה שניה של קטורת
יום רביעי 31/12/1969 מעילה דף ל תרשים ומקורות לבית המוקד
יום רביעי 31/12/1969 מעילה דף לג סיכום למסכת תמיד
יום רביעי 31/12/1969 מעילה דף לד תרשים למסכת מדות
מסכת קינים
יום ששי 12/03/2027 קינים דף כב הקדמה למסכת קינים
תרשים ותמונות עזר למקרים במסכת קינים
יום ראשון 14/03/2027 קינים דף כד תרשים ותמונות עזר למקרים במסכת קינים
מסכת תמיד
יום חמישי 18/03/2027 תמיד דף כח תרשים ומקורות לתרומת הדשן
יום ששי 19/03/2027 תמיד דף כט תרשים למערכה שניה של קטורת
יום שבת 20/03/2027 תמיד דף ל תרשים ומקורות לבית המוקד
יום שלישי 23/03/2027 תמיד דף לג סיכום למסכת תמיד
מסכת מדות
יום רביעי 24/03/2027 מדות דף לד תרשים למסכת מדות
סדר טהרות
מסכת נדה
יום ראשון 28/03/2027 נדה דף ב הקדמה למסכת נדה
יום שני 12/04/2027 נדה דף יז משל משלו חכמים באשה
יום שבת 24/04/2027 נדה דף כט תרשים לאשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית
יום שלישי 27/04/2027 נדה דף לב מערך חזותי ללימודים
יום רביעי 28/04/2027 נדה דף לג פולטת שכבת זרע
יום ששי 07/05/2027 נדה דף מב פולטת שכבת זרע
יום שבת 08/05/2027 נדה דף מג מערך חזותי ללימודים (מג-מד)
יום ראשון 09/05/2027 נדה דף מד מקורות על הפלת עובר
יום שלישי 11/05/2027 נדה דף מו רש"י לשטתו (מד-מח) מצוות חינוך ויום הולדת
יום רביעי 12/05/2027 נדה דף מז תרומה, חלה וקדושת הארץ בזמן הזה
יום רביעי 19/05/2027 נדה דף נד תרשים לווסתות של טמא וטהור
יום ששי 28/05/2027 נדה דף סג חומרת האור זרוע
יום שבת 29/05/2027 נדה דף סד האם יש ווסת החודש?
יום שני 31/05/2027 נדה דף סו בנות ישראל החמירו על עצמן
יום חמישי 03/06/2027 נדה דף סט תרשים לספורין לפנינו